Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων

Ο όρος «ενεργειακή επιθεώρηση» χρησιμοποιείται γενικά για την περιγραφή μιας συστηματικής διαδικασίας που στοχεύει στην απόκτηση επαρκούς γνώσης γύρω από το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτηρίου.

Στόχος της είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των οικονομικά αποδοτικών δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας στο εν λόγω κτήριο. Έτσι, οι ενεργειακές επιθεωρήσεις είναι μείζονος σημασίας για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, άλλα και για την εξασφάλιση των στόχων της Ενεργειακής Διαχείρισης.